ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5601042 นางสาววรันธร บุญสิน PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5602698 นางสาวอรวรรณ เพียรประเสริฐกุล PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B5604593 นางสาวศุภธิดา นาถมทอง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B5605781 นายกฤตธี ศรีสังข์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B5606115 นางสาวสุนิสา เพชรโพ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B5606573 นางสาวหทัยรัตน์ พิมพ์อุบล PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B5607914 นางสาวทิพวรรณ์ แฟนสุจริต PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B5608744 นางสาวชฎาธาร สายเนตร PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B5609710 นางสาวพรพรรณ พุ่มจันทร์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B5614288 นางสาวประวีณา บุญปาล PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B5616473 นางสาวอารียา บังประไพ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B5618491 นางสาวเนตรทราย สุขเสมอ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B5618743 นางสาวฐานิกา แสนจะบก PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B5620890 นายวงศธร โพธิ์ปิ่น PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B5621187 นายนราธร สีดาคำ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B5622740 นางสาวสุภาพร ภูไข PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B5701599 นางสาววาสนา นนกระโทก PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B5701605 นางสาวอรทัย ชำนาญ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B5701612 นางสาวสิริปัญโญ พรหมนิล PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B5702893 นายพงศ์พณิช ปะนาตัง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B5703036 นางสาวกรชวัล ถาวร PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B5710225 นางสาววรรณวิสา คนรักษ์ PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B5715824 นางสาวน้ำทิพย์ บุรีวงค์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B5717187 นางสาวเกศราภรณ์ แตงช้าง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B5717224 นางสาวเทียมใจ เจริญทรัพย์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B5717231 นางสาวสุทธิชา น้อยมณี PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B5717248 นางสาววรรณนิตา เกิดโภคา PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B5717255 นางสาวจริยาพร แบบกลาง PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B5717262 นางสาวเกศสุดา ภูพลผัน PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B5717286 นางสาวชญาดากานท์ เทพทัศน์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B5717309 นายสุวณัฐ น้อยวิเศษ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B5717316 นายนครินทร์ หมั่นสดับ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
43 B5719389 นางสาวกิตติพร ขุ่ยนาเพียง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
44 B5719457 นางสาวปาลิดา ทรัพย์สิริโรจน์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
45 B5720033 นางสาวกนกนันท์ พัดโพธิ์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
46 B5722518 นางสาวอัญชิสา ตันติมานิกัณฑ์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
47 B5723683 นางสาวสาลินี เสียนขุนทด PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
48 B5724611 นายคัมภีธ์ ศรีคำซาว PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
49 B5827503 นายพิศิษฐ์ ทองสุทธิ์ PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ