ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
2 B5704972 นายนิธิวิทย์ นาคทรงศิลป์ PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
3 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
4 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
5 B5709038 นางสาวสุวรรณา ป้องดี PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
6 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
7 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
8 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
9 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
11 B5717118 นางสาวอภิญญา สุรวิทย์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
12 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
13 B5800131 นางสาววิสาลินี วรรณศรี PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
14 B5800148 นางสาวณัฐริกา พรหมหอม PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
15 B5800735 นางสาวณัฐมล โมฆรัตน์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
16 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
17 B5802944 นายเฉลิมพล ขำคม PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
18 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
19 B5803309 นายปรัชฌาพันธ์ เสาร์วิชิต PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
20 B5804047 นายธีรพรรณ์ ถุนาพรรณ์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
21 B5806836 นางสาวปรารถนา บุญโลย PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
22 B5807642 นางสาวเกวลิน จิตรโคกกรวด PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
23 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
24 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
25 B5816941 นางสาวจิราภรณ์ สินนา PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
26 B5816965 นางสาวกนกวรรณ โอวาทวงษ์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
27 B5816996 นายธีรพัฒน์ ทวีปรักษา PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
28 B5817009 นางสาวณัฎฐนิชา สอนสุภาพ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
29 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
30 B5817047 นางสาววารีรัตน์ ด้วงพะไล PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
31 B5817054 นายชัยวัฒน์ อุปถัมภ์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
32 B5817061 นางสาวดุสิตา หลวงจันทร์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
33 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
34 B5817092 นายปิยะราช ปัจฉิม PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
35 B5817115 นางสาวอุรชา รั้วไธสง PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
36 B5817122 นางสาวน้ำฝน ชุมสิงห์ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
37 B5817139 นางสาวน้ำฝน อินทร์สเกตุ PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
38 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
39 B5817221 นางสาวณัฐวดี เจียมโฆสิต PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
40 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก PE 1 10 1 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
41 B5817269 นางสาวอารีรัตน์ รุ่งสกุล PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
42 B5817283 นางสาวนันท์นภัส ขำดี PE 1 10 0 528302 INSTRUMENTATION AND CONTROL SYSTEMS LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ