ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
2 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
3 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
4 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
5 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
6 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
7 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
8 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
9 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
10 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
11 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
12 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
13 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
14 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
15 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 10 1 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
16 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
17 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
18 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
19 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
20 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
21 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
22 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
23 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
24 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
25 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
26 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
27 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
28 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 1 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
29 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
30 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
31 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
32 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
33 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
34 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
35 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
36 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
37 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
38 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
39 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
40 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
41 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
42 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
43 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
44 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
45 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
46 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
47 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
48 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
49 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
50 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
51 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
52 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
53 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
54 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
55 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
56 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
57 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
58 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 1 10 1 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
59 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
60 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
61 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
62 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
63 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 1 10 0 524483 CHEMICAL ENGINEERING SEMINAR
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ