ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
2 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
3 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์ ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
4 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
5 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
6 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
7 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
8 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ