ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5601608 นายกษิดิศ ถินกระโทก ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
2 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
3 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
4 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
5 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
6 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
7 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
8 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว ChemE 1 40 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
9 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
10 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
11 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
12 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
13 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
14 B5804818 นายพีระพล สุขชัย ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
15 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
16 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
17 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
18 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
19 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้ ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
20 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
21 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
22 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
23 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
24 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
25 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
26 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
27 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
28 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
29 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
30 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
31 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
32 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
33 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
34 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
35 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
36 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
37 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
38 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
39 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
40 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
41 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
42 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
43 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
44 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
45 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
46 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์ ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ