ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5618323 นายวิศวะ กาญจนภูดิศ ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
2 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
3 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
4 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
5 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
6 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
7 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
8 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
9 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
10 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
11 B5909872 นายอติชาติ พาทอง ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
12 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
13 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
14 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
15 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
16 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
17 B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
18 B5923205 นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
19 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
20 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ