ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
2 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
3 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
4 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์ ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
5 B5918416 นางสาวนภสร วาปี ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
6 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
7 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
8 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
9 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
10 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
11 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
12 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้ ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
13 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
14 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
15 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
16 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
17 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
18 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
19 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ