ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
2 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
3 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
4 B5926084 นางสาวพรพรรษา สรรพาวุฒิ ChemE 1 40 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
5 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
6 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
7 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
8 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
9 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 1 10 1 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
10 B6025397 นายพงศธร ดาศรี ChemE 1 10 0 524482 CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ