ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5516797 นางสาวนิภาพร เกื้อกูลสถาพร ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B5618323 นายวิศวะ กาญจนภูดิศ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
6 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
7 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
8 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
9 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
11 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
12 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
13 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
14 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
15 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
16 B5804818 นายพีระพล สุขชัย ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
17 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
18 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
19 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
20 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
21 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
22 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
23 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
24 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
25 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
26 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
27 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
28 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
29 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
30 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
31 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
32 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
33 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
34 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
35 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
36 B5824663 นายพิชากร คำพวง ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
37 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
38 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ