ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข ChemE 1 40 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ ChemE 1 40 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว ChemE 1 40 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย ChemE 1 40 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ