ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5429424 นายพลากร บริวัน ChemE 1 40 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B5602803 นางสาวฑิฆัมพร กรรมสิทธิ์ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B5714834 นางสาววิพาดา อุปมา ChemE 1 40 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B5716098 นางสาวทิวา สุกุลา ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B5721993 นายตวงทรัพย์ ละมุนมอญ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ