ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ ChemE 1 10 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
6 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
7 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี ChemE 1 40 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
8 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
9 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
11 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า ChemE 1 10 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ