ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5520206 นางสาวศรัลย์รัตน์ บรรเจิดศิลป์ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B5530076 นายศรัญญู แก้วใส ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B5530199 นางสาวอาภัสรี เล็กมณี ChemE 1 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B5539536 นายณัฐพล บุญรอด ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B5600380 นางสาวพนาวรรณ์ ชัยหะนิจ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
6 B5601608 นายกษิดิศ ถินกระโทก ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
7 B5605521 นายกิตติพงษ์ สมบัติ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
8 B5619504 นางสาวผกากรอง ศุภวิทยามงคล ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
9 B5620906 นางสาวกีรติกา โพธิ์ชัย ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10 B5701964 นางสาวกัญญาลักษณ์ จงหมื่นไวย ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
11 B5702749 นายวสุพล บัวทองหลาง ChemE 1 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
12 B5710614 นางสาวสรัลชนา จันทร์โสดา ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
13 B5711154 นายวัชรพงษ์ สวัสดิ์ประทานชัย ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
14 B5714612 นายตระกูลกานต์ ชัยไธสง ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
15 B5714902 นางสาวฑัญญาภัทร บุญมาก ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
16 B5715473 นางสาวภัทรวดี พิมานแมน ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
17 B5716005 นางสาวศิริภัทรา ทิมคล้าย ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
18 B5716395 นายชัยสวัสดิ์ รัตนดอน ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
19 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว ChemE 1 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
20 B5716463 นางสาวอริศรา บุญมา ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
21 B5716517 นางสาวสุรินญา อินทสอน ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
22 B5720002 นางสาวจุฑามาศ เซ็นตะคุ ChemE 1 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
23 B5720040 นางสาวมนต์นภา แกล้งกลางดอน ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
24 B5723751 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
25 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
26 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
27 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
28 B5813100 นายศุภกร อนุชิตสกล ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
29 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
30 B5815326 นางสาวบุศรินทร์ สมนอก ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
31 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
32 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
33 B5815487 นายปฐวีร์ อุปลิขิต ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
34 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
35 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
36 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
37 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี ChemE 1 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III