ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5526161 นางสาวแพรไหม บูรณ์เจริญ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
2 B5539536 นายณัฐพล บุญรอด ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
3 B5712717 นางสาวณัฐปภัสร์ แสงเจริญทวีสุข ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
4 B5714612 นายตระกูลกานต์ ชัยไธสง ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
5 B5716333 นางสาวปัทมา ญาติจันทึก ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
6 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
7 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
8 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
9 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
10 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
11 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี ChemE 1 1 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
12 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
13 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
14 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
15 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์ ChemE 1 0 524481 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III