ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5613168 นางสาวสุภาวดี แอบครบุรี ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
2 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
3 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 1 10 1 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
4 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์ ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
5 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด ChemE 1 10 1 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
6 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
7 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
8 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
9 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
10 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
11 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
12 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
13 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
14 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
15 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
16 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
17 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
18 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
19 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย ChemE 1 40 1 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
20 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์ ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
21 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
22 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์ ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
23 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
24 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
25 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
26 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่ ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
27 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
28 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้ ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
29 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
30 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
31 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์ ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
32 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
33 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
34 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
35 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
36 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
37 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
38 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์ ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
39 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
40 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
41 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
42 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
43 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
44 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
45 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
46 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
47 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
48 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
49 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
50 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
51 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
52 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
53 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
54 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
55 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ ChemE 1 40 1 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
56 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
57 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
58 B6025397 นายพงศธร ดาศรี ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
59 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
60 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม ChemE 1 10 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
61 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา ChemE 1 40 0 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
62 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง ChemE 1 10 1 524451 CHEMICAL ENGINEERING SAFETY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ