ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
2 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
3 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
4 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
5 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
6 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
7 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
8 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
9 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
10 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
11 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
12 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
13 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
14 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
15 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
16 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
17 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 1 40 1 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
18 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
19 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย ChemE 1 40 1 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
20 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
21 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
22 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
23 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
24 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
25 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
26 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
27 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
28 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
29 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
30 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
31 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
32 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
33 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
34 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
35 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
36 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
37 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
38 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
39 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
40 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
41 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
42 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
43 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
44 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
45 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
46 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
47 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
48 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ ChemE 1 40 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
49 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ ChemE 1 40 1 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
50 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
51 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
52 B6025397 นายพงศธร ดาศรี ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
53 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
54 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม ChemE 1 10 0 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
55 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา ChemE 1 40 1 524433 CHEMICAL ENGINEERING ECONOMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ