ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน ChemE 1 10 0 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
2 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์ ChemE 1 10 0 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
3 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง ChemE 1 10 0 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
4 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น ChemE 1 10 1 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
5 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน ChemE 1 10 0 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
6 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์ ChemE 1 10 0 524431 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION III
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ