ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
2 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
3 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
4 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
5 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
6 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์ ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
7 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
8 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
9 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์ ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
10 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
11 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
12 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
13 B5804818 นายพีระพล สุขชัย ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
14 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
15 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
16 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
17 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
18 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
19 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
20 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ ChemE 1 1 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
21 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์ ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
22 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
23 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
24 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
25 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
26 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
27 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
28 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
29 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
30 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
31 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
32 B5824663 นายพิชากร คำพวง ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
33 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
34 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์ ChemE 1 0 524382 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II