ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5618323 นายวิศวะ กาญจนภูดิศ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B5712717 นางสาวณัฐปภัสร์ แสงเจริญทวีสุข ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B5714902 นางสาวฑัญญาภัทร บุญมาก ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B5716005 นางสาวศิริภัทรา ทิมคล้าย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B5716395 นายชัยสวัสดิ์ รัตนดอน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B5716463 นางสาวอริศรา บุญมา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B5723751 นางสาวศุภสุดา วงศ์อำมาตย์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B5800049 นายสิริมงคล อัครพลโชติ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B5800506 นางสาวเฟื่องฟ้า บุญสิทธิ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B5800520 นายจักรพรรณ กล่ำศรี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B5800544 นางสาวสุปวรรณ อินทวงษ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B5801718 นางสาวจิดาภา ศิลาพงษ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B5802616 นางสาวชนกานต์ จินตนาสุนทรศิริ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B5802906 นายทนงศักดิ์ สุขเกษม ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B5804818 นายพีระพล สุขชัย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B5811632 นางสาววริทธิ์ธร อริยเจริญวงศ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B5813100 นายศุภกร อนุชิตสกล ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B5815326 นางสาวบุศรินทร์ สมนอก ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B5815333 นางสาวนันท์นภัส หาญสินธุ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B5815364 นางสาววิไลพร งามขำ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B5815371 นางสาวชรีรัตน์ โกรธกล้า ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B5815487 นายปฐวีร์ อุปลิขิต ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B5815500 นางสาวศกลรัตน์ ชำนาญศรี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B5815555 นางสาวอรวรรยา ติยเวศย์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B5815562 นายรังสิมันตุ์ เง็กคอย ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธิ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B5820740 นายชนินทร์ ทองเจือ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
55 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
56 B5823178 นายเกียรติสกุล กาญจนาภา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
57 B5824021 นางสาวอิสรา สุภาเวท ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
58 B5824663 นายพิชากร คำพวง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
59 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
60 B5825820 นายวุฒิพนธ์ เทพนารินทร์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
61 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
62 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ