ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B6236007 นางสาวณัฐธิดา ชนทองหลาง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
55 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
56 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
57 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
58 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
59 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
60 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
61 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
62 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
63 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
64 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
65 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
66 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
67 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
68 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
69 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
70 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
71 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
72 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
73 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
74 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
75 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
76 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
77 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
78 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
79 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
80 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
81 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
82 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
83 B6214494 นายไตรภพ จันรอด ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
84 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
85 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
86 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
87 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
88 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
89 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
90 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
91 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
92 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
93 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
94 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
95 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
96 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
97 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
98 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
99 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
100 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
101 B6225230 นางสาววรัญชลี เทียมแสง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
102 B6225698 นางสาวชุติกาญจน์ สุขนอก ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
103 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
104 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
105 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
106 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
107 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ