ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5523863 นายบุญเดช ธรรมอารีย์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B5804320 นายปิติวัฒน์ แดงบุบผา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B5806904 นางสาวนุชรินทร์ อรุณโชติ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B5815449 นายธีรภัทร โพธิ์ศรี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B5823901 นางสาวจิรณา คงถือมั่น ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B5909872 นายอติชาติ พาทอง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B5916801 นายรัชตะ เมืองชาวนา ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B5917587 นางสาวศิริวรรณ แก้วอุดม ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์ ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B5923205 นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B5925957 นายวันชัย มาลา ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B5926084 นางสาวพรพรรษา สรรพาวุฒิ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B5714001 นางสาวจิรัชยา ชาญณรงค์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B5723775 นางสาวอัญชลี โวหาร ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
55 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
56 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์ ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
57 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
58 B5906826 นางสาวปาลิตา โพธิ์หยวก ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
59 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
60 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
61 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
62 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
63 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
64 B5925087 นายชุติวัต ทองเสนา ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
65 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
66 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ