ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B6107437 นายประภาส ทองหล่อ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B6108830 นางสาวฐานิกา บุญคุ้ม ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B6113865 นายจักรี วังหอม ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B6026790 นางสาววาสนา สาธร ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
55 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
56 B6109103 นางสาวกัลยารัตน์ บุญส่ง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
57 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
58 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
59 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
60 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
61 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
62 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
63 B6112660 นายธนาวุฒิ ยาไธสง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
64 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
65 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
66 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
67 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
68 B6113735 นางสาวอิศริยา วรรณจักร์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
69 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
70 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
71 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
72 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
73 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
74 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
75 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
76 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
77 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
78 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
79 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
80 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
81 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
82 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
83 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
84 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ