ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5723775 นางสาวอัญชลี โวหาร ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B5827749 นางสาวภัคพร ไชยเผือก ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B5903214 นางสาวฐติกาญจน์ คงกรุด ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B5909247 นางสาวธันยมัย มาแดง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B5913749 นางสาวปราวีณา บางยิ้ม ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B5915187 นายชยานันท์ วารีย์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B5924219 นายพงษ์สวัสดิ์ ลอดแก้ว ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B5925575 นายปองพล เกิดด้วง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์ ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B6016425 นางสาวอัญธิตา เขียวตั๋น ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B6016449 นางสาวณัฐชยา ผาสิน ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B6024307 นางสาวจินต์จุฑา ภาพเจริญ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์ ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B6025564 นางสาวประภัสสร วงษ์ภา ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B6026790 นางสาววาสนา สาธร ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B6026967 นางสาวศรัณย์พร แสงสว่าง ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B5813834 นายสหรัฐ ผสมทรัพย์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B5912117 นายคุณัชญ์ หงษ์นคร ChemE 2 70 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B5914968 นางสาวญาณิศา ผาสุข ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B5918416 นางสาวนภสร วาปี ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B5921447 นายสหภูมิ คำด้วง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
55 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
56 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
57 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์ ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
58 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
59 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
60 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
61 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
62 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
63 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
64 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
65 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
66 B6003593 นายพัฒนพงษ์ พรรณา ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
67 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
68 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
69 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
70 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
71 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
72 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
73 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
74 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
75 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
76 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
77 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
78 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
79 B6013752 นายภูวดล พันธ์พุฒ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
80 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
81 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
82 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
83 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
84 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
85 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
86 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
87 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
88 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
89 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
90 B6023911 นางสาวนฤมล อยู่พินิจ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
91 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
92 B6025397 นายพงศธร ดาศรี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
93 B6025625 นายณัฐวัฒน์ ยานศิริ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
94 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
95 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
96 B6027483 นางสาวสุธาสินี ทองดวง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ