ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6018511 นางสาวจรียา มีเอนก ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
2 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
3 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
4 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
5 B6130619 นายวุฒิชัย ไกรนอก ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
6 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
7 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
8 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
9 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
11 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
12 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
13 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
14 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
15 B6303099 นางสาววรรณิศา พุฒโสม ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
16 B6303112 นางสาวรุจิรา จักษุกรรฐ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
17 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
18 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
19 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
20 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
21 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
22 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
23 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
24 B6306823 นายศุภณัฐ คร้ามพิมพ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
25 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
26 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
27 B6308087 นางสาวปรียาลักษณ์ เดชบุญ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
28 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
29 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา ChemE 1 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
30 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
31 B6310721 นางสาวสุดารัตน์ สังกะสี ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
32 B6310868 นายณภัทร สันกลาง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
33 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
34 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
35 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
36 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
37 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
38 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
39 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
40 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
41 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา ChemE 1 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
42 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
43 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
44 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
45 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
46 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
47 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์ ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
48 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง ChemE 1 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
49 B5908349 นายสุรเชษฐ์ ยลถวิล ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
50 B5909926 นายชัชวงศ์ แก้วกาญจน์ ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
51 B6008093 นายปรีชา บัวทอง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
52 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
53 B6108205 นางสาวปวันรัตน์ นานกลาง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
54 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
55 B6114985 นายชนาธิป สมสร้าง ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
56 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
57 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์ ChemE 2 60 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
58 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
59 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์ ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
60 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
61 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
62 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
63 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
64 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
65 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
66 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
67 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
68 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
69 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
70 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
71 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
72 B6318987 นายแทนตะวัน พานคง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
73 B6319113 นายศุภวิชญ์ บัวเขียว ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
74 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
75 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
76 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
77 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
78 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
79 B6326272 นายกิตติพัฒน์ พานวงษ์ ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
80 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก ChemE 2 10 0 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
81 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
82 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
83 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
84 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
85 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์ ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
86 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
87 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
88 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร ChemE 2 10 1 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
89 B6332495 นางสาวบุศบง วิริยะ ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
90 B6333409 นางสาวอัญชนา นิลพาทย์ ChemE 2 10 3 524381 CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ