ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์ ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
2 B5815531 นายคณาธิป กาฬภักดี ChemE 1 10 0 524332 PROCESS EQUIPMENT DESIGN AND OPERATION II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ