ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู ChemE 1 10 1 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
2 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง ChemE 1 10 0 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
3 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง ChemE 1 40 1 524321 TRANSPORT PHENOMENA I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ