ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5710546 นางสาวกิตติยาภรณ์ ศรีทน ChemE 1 10 1 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
2 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ ChemE 1 10 1 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
3 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น ChemE 1 10 0 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
4 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง ChemE 1 40 0 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
5 B5826018 นายวรินทร งามกมลรัตน์ ChemE 1 10 1 524312 CHEMICAL REACTION ENGINEERING II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ