ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5714513 นางสาวอรวรรณ พืชชัยภูมิ ChemE 1 10 1 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
2 B5800568 นางสาวณิฌา สุวรรณสมศรี ChemE 1 40 0 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
3 B5807574 นางสาวสุวนันท์ หาญตุ่น ChemE 1 10 0 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
4 B5815265 นายโสภณ เขตสูงเนิน ChemE 1 10 0 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
5 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง ChemE 1 40 0 524202 CHEMICAL PROCESS INDUSTRIES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ