ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
2 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
3 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
4 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
5 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
6 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
7 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
8 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
9 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
10 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
11 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
12 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 1 10 1 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
13 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
14 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
15 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
16 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
17 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
18 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
19 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
20 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 1 10 1 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
21 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
22 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
23 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
24 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
25 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
26 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
27 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
28 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
29 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 1 10 1 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
30 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
31 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
32 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
33 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
34 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
35 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 1 10 1 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
36 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
37 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
38 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
39 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
40 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 1 10 1 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
41 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 1 10 1 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
42 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 10 0 532450 ENERGY AND ENVIRONMENT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ