ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์ Environmental Engineering 1 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
2 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 1 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
3 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง Environmental Engineering 1 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
4 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
5 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 1 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
6 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 1 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
7 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 1 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
8 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 1 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
9 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 2 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
10 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 2 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
11 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 2 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
12 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 2 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
13 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 2 10 3 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
14 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 2 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
15 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 2 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
16 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 2 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
17 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 2 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
18 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 3 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
19 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 3 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
20 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 3 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
21 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 3 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
22 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 3 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
23 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 3 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
24 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ Environmental Engineering 3 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
25 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 3 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
26 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 3 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
27 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 4 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
28 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 4 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
29 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ Environmental Engineering 4 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
30 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 4 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
31 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 4 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
32 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 4 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
33 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 4 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
34 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 4 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
35 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี Environmental Engineering 4 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
36 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 5 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
37 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 5 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
38 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 5 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
39 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 5 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
40 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 5 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
41 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง Environmental Engineering 6 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
42 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 6 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
43 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์ Environmental Engineering 6 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
44 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว Environmental Engineering 6 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
45 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 6 10 3 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
46 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง Environmental Engineering 6 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
47 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล Environmental Engineering 6 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
48 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา Environmental Engineering 6 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
49 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี Environmental Engineering 6 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
50 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง Environmental Engineering 7 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
51 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง Environmental Engineering 7 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
52 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 7 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
53 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 7 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
54 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 7 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
55 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 7 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
56 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา Environmental Engineering 7 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
57 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 7 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
58 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 7 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
59 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ Environmental Engineering 8 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
60 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 8 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
61 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 8 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
62 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 8 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
63 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 8 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
64 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ Environmental Engineering 8 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
65 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 8 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
66 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 8 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
67 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย Environmental Engineering 8 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
68 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 9 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
69 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 9 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
70 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 9 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
71 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 9 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
72 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 9 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
73 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 9 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
74 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ Environmental Engineering 10 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
75 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ Environmental Engineering 10 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
76 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ Environmental Engineering 10 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
77 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 10 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
78 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 10 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
79 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 10 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
80 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว Environmental Engineering 10 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
81 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 10 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
82 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว Environmental Engineering 10 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
83 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล Environmental Engineering 11 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
84 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 11 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
85 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก Environmental Engineering 11 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
86 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 11 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
87 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 11 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
88 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 11 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
89 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร Environmental Engineering 11 10 0 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
90 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 11 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
91 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ Environmental Engineering 11 10 1 532480 PRE-ENVIRONMENTAL ENGINEERING PROJECT
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ