ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
2 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
3 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
4 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
5 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
6 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
7 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
8 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
9 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
10 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
11 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
12 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
13 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
14 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
15 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
16 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
17 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
18 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
19 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
20 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
21 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
22 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
23 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
24 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
25 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
26 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
27 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
28 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
29 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
30 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
31 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
32 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
33 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
34 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
35 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
36 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
37 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
38 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
39 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
40 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
41 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
42 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
43 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
44 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
45 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
46 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
47 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
48 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
49 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
50 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
51 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
52 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
53 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
54 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
55 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
56 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
57 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
58 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
59 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
60 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
61 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
62 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
63 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
64 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
65 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
66 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
67 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
68 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
69 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
70 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
71 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
72 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
73 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
74 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
75 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
76 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
77 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
78 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
79 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
80 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
81 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
82 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
83 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
84 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
85 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
86 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
87 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
88 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
89 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
90 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
91 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
92 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
93 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย Environmental Engineering 1 10 1 532323 BUILDING SANITATION
94 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
95 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
96 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
97 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
98 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
99 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 10 0 532323 BUILDING SANITATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ