ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ Environmental Engineering 1 10 1 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
3 B5800711 นางสาวจันทร์ทิมา ปลื้มจิตร์ Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
4 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
5 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธิ์ล้ำเลิศ Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
6 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
7 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
8 B5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
9 B5807048 นายอนุสรณ์ พิมผม Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
10 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
11 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
12 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์ Environmental Engineering 1 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
13 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
14 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
15 B5812646 นายอนุชา ทาเงิน Environmental Engineering 1 10 1 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
16 B5819188 นายณัฐวุฒิ จูงกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
17 B5819195 นายจิรภัทร เจติยสุวรรณ Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
18 B5819515 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม Environmental Engineering 1 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
19 B5819577 นางสาวนันทิชา ดอกรักกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
20 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
21 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
22 B5851973 นางสาวศิรินภา สอนถม Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
23 B5604319 นายนิธิศ รัญตะเสวี Environmental Engineering 2 10 1 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
24 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
25 B5700530 นายชัยวัฒน์ รื่นกลิ่น Environmental Engineering 2 10 1 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
26 B5700561 นายกฤช เชื้อวงศ์ Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
27 B5700578 นางสาวสุจิตรา แฝงกระโทก Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
28 B5706679 นายชัยวัฒน์ จักษุทิพย์ Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
29 B5711000 นางสาวสรารี อินทร์ขำ Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
30 B5718092 นายโรจนัสกถ์ พฤกษชาติ Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
31 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
32 B5722228 นายรณกร เกณทวี Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
33 B5723867 นายปกรัฐ นันทิโย Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
34 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร Environmental Engineering 2 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
35 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
36 B5810888 นางสาวกมลชนก เทียนสีม่วง Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
37 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
38 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช Environmental Engineering 2 10 1 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
39 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์ Environmental Engineering 2 10 1 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
40 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์ Environmental Engineering 2 10 1 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
41 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
42 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
43 B5828289 นายพัชรพงค์ กุลแก้ว Environmental Engineering 2 10 3 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ