ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
2 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532314 ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ