ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
2 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
3 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
4 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
5 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
6 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
7 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
8 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
9 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
10 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
11 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
12 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
13 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
14 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 1 10 1 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
15 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
16 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
17 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
18 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
19 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
20 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม Environmental Engineering 1 10 1 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
21 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
22 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
23 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
24 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
25 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
26 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
27 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
28 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
29 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
30 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
31 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
32 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน Environmental Engineering 1 10 1 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
33 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
34 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
35 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
36 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
37 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
38 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
39 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
40 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
41 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
42 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
43 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
44 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
45 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
46 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี Environmental Engineering 1 10 1 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
47 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
48 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
49 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
50 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
51 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
52 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
53 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
54 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
55 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
56 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
57 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
58 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
59 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
60 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
61 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
62 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
63 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
64 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
65 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
66 B6221966 นายสุริยา โสภณ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
67 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
68 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
69 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
70 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว Environmental Engineering 1 10 1 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
71 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
72 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
73 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
74 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
75 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
76 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
77 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
78 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
79 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
80 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
81 B6225223 นายประชา จินดาหอม Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
82 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
83 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
84 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
85 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
86 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
87 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
88 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
89 B6226862 นายธนพล เรไร Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
90 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
91 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
92 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
93 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
94 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
95 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
96 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
97 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์ Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
98 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
99 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
100 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
101 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม Environmental Engineering 1 10 0 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
102 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 532211 ENVIRONMENTAL UNIT OPERATIONS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ