ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
2 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 1 10 1 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
3 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
4 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
5 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
6 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา นาระเดช Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
7 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
8 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
9 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
10 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
11 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
12 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
13 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
14 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 1 10 1 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
15 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
16 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
17 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
18 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
19 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
20 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
21 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
22 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
23 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
24 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
25 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
26 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
27 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
28 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
29 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
30 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
31 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
32 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
33 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
34 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
35 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
36 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์ Environmental Engineering 1 10 1 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
37 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
38 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน Environmental Engineering 1 10 1 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
39 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
40 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
41 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
42 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
43 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
44 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
45 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
46 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
47 B6216344 นางสาวปนัดดา บุญหล้า Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
48 B6216351 นางสาวเกตุวดี เหลืองขมิ้น Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
49 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
50 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
51 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
52 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
53 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
54 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
55 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
56 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
57 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์ Environmental Engineering 1 10 1 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
58 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
59 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
60 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
61 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
62 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
63 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
64 B6218614 นายโสภณ มีแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
65 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
66 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
67 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
68 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
69 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
70 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
71 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
72 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
73 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
74 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
75 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
76 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
77 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
78 B6221966 นายสุริยา โสภณ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
79 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
80 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
81 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
82 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
83 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
84 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
85 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
86 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
87 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
88 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
89 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
90 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
91 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
92 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
93 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
94 B6225223 นายประชา จินดาหอม Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
95 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
96 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
97 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
98 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
99 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
100 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
101 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
102 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
103 B6226862 นายธนพล เรไร Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
104 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
105 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
106 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
107 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
108 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
109 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า Environmental Engineering 1 10 1 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
110 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
111 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
112 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์ Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
113 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
114 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
115 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
116 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม Environmental Engineering 1 10 0 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
117 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 532209 STATISTICS FOR ENVIRONMENTAL ENGINEERS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ