ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ Environmental Engineering 1 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
2 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
3 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
4 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
5 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
6 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
7 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
8 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
9 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
10 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
11 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
12 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
13 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
14 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
15 B6103552 นายสหัสวรรษ แก้วเปรม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
16 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
17 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
18 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
19 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
20 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
21 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
22 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
23 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
24 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
25 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
26 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
27 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
28 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
29 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
30 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
31 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
32 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
33 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
34 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
35 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
36 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
37 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
38 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
39 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
40 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
41 B6136550 นางสาวชัชรินทร์ พรมอ่อน Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
42 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
43 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
44 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
45 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
46 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
47 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
48 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
49 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
50 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
51 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 2 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
52 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
53 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
54 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
55 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
56 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
57 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
58 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
59 B6113018 นายรัฐนันท์ รัตนกุล Environmental Engineering 2 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
60 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
61 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
62 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 2 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
63 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
64 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
65 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
66 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
67 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
68 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
69 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
70 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
71 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
72 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
73 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
74 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
75 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY