ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801480 นางสาวสุภัสสรา เกตุศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
2 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
3 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
4 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
5 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
6 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
7 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
8 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
9 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
10 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
11 B5914852 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
12 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
13 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
14 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
15 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
16 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
17 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
18 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
19 B6000974 นายวสันต์ วันยศ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
20 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
21 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
22 B6001919 นายวีระ บัวชุม Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
23 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
24 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ Environmental Engineering 1 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
25 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
26 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
27 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
28 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม Environmental Engineering 1 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
29 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
30 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
31 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
32 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 1 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
33 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
34 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
35 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 1 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
36 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
37 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา Environmental Engineering 1 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
38 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
39 B6009205 นางสาวอินทิรา ขาวผิว Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
40 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
41 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
42 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
43 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
44 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
45 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
46 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ Environmental Engineering 1 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
47 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
48 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
49 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
50 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
51 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
52 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
53 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
54 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
55 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
56 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
57 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
58 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
59 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
60 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
61 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
62 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
63 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
64 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ Environmental Engineering 1 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
65 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
66 B5910793 นางสาวนรมล นาบำรุง Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
67 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
68 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
69 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
70 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
71 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
72 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
73 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
74 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
75 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
76 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
77 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
78 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
79 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
80 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
81 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
82 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
83 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
84 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
85 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
86 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
87 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 2 3 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
88 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
89 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
90 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
91 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
92 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
93 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
94 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
95 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
96 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ Environmental Engineering 2 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
97 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
98 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
99 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง Environmental Engineering 2 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
100 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
101 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 2 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
102 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
103 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
104 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
105 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
106 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
107 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
108 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์ Environmental Engineering 2 0 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY
109 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 2 1 532208 ENVIRONMENTAL BIOLOGY LABORATORY