ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5620753 นายวัลลภ สาสนทาญาติ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
2 B5802630 นางสาวพิชญ์สินี ขวัญดี Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
3 B5810437 นายพีรพล รุ่งโรจน์พูนผล Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
4 B5811304 นายวิศาล เจตน์วิทยาชาญ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
5 B5819195 นายจิรภัทร เจติยสุวรรณ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
6 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
7 B5902538 นายวัชรพล ลิมป์ธรรมเลิศ Environmental Engineering 1 60 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
8 B5904235 นายธนากร แก่นนาค Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
9 B5904983 นายธันฐินันท์ ศิริสาห์ Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
10 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
11 B5908417 นายคณต วังคะฮาด Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
12 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
13 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
14 B5910267 นายอาทิตย์ แจะจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
15 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
16 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
17 B5914142 นางสาวชมอักษร ทองโสม Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
18 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
19 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
20 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
21 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
22 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
23 B5922680 นางสาวเพชรรัตน์ พุทธิเสน Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
24 B5923175 นางสาวจุฑาทิพย์ กำแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
25 B5952557 นางสาวกชพรรณ การะเกษ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
26 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
27 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
28 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
29 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
30 B6001841 นายสุรพงษ์ กระแสโสม Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
31 B6001919 นายวีระ บัวชุม Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
32 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
33 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
34 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
35 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
36 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
37 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
38 B6004521 นายธีราชัย อดทน Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
39 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
40 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
41 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
42 B6006877 นางสาวสวลักษณ์ นพเก้า Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
43 B6007430 นางสาวพัชราภา สรสง Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
44 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
45 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
46 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์ Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
47 B6007966 นางสาววารี แขสระน้อย Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
48 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
49 B6009205 นางสาวอินทิรา ขาวผิว Environmental Engineering 1 W 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
50 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
51 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
52 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
53 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
54 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
55 B6012663 นางสาวนันท์พิชชา กิตติรัตนา Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
56 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
57 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
58 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
59 B6014582 นางสาวกนิษฐา เส็นดากัน Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
60 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
61 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
62 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
63 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
64 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
65 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
66 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
67 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
68 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
69 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
70 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
71 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
72 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
73 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
74 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
75 B6029159 นางสาวพิมทอง เอนกวัฒน์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
76 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
77 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
78 B5904464 นางสาวอารยา นามบุญเรือง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
79 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
80 B5905478 นายธนาณัติ พานิช Environmental Engineering 2 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
81 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
82 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
83 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
84 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
85 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
86 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์ Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
87 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
88 B6000974 นายวสันต์ วันยศ Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
89 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
90 B6003371 นางสาวพรนิภา ก้อนศิลา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
91 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
92 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
93 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง Environmental Engineering 2 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
94 B6006365 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร Environmental Engineering 2 60 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
95 B6007300 นางสาวอภิญญา ทองอันตัง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
96 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
97 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
98 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
99 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
100 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์ Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
101 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
102 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
103 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
104 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
105 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
106 B6011697 นายอภิชัย วันนา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
107 B6011789 นางสาวจันทิมา กาบขุนทด Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
108 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
109 B6012267 นายสาโรจน์ งอกเจริญ Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
110 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
111 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา Environmental Engineering 2 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
112 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์ Environmental Engineering 2 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
113 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
114 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
115 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
116 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
117 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
118 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้ Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
119 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
120 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
121 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
122 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
123 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
124 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
125 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
126 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
127 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
128 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
129 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
130 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
131 B6025618 นายปฐมฤกษ์ เพ็ญกรานต์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
132 B6025762 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์ Environmental Engineering 2 60 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
133 B6025939 นายชยกฤต คุ้มตะบุตร Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
134 B6026516 นางสาวหยกฟ้า วิเวก Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ