ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
2 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
3 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
4 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
5 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
6 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
7 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
8 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
9 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
10 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
11 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
12 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
13 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
14 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
15 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
16 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
17 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
18 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
19 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
20 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
21 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
22 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
23 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
24 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
25 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
26 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
27 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
28 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
29 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
30 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
31 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
32 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
33 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
34 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
35 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
36 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
37 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
38 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
39 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
40 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
41 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
42 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
43 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
44 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
45 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
46 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
47 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
48 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
49 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
50 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 2 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
51 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
52 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
53 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
54 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
55 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
56 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
57 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
58 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
59 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
60 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
61 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
62 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
63 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
64 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
65 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
66 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
67 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์ Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
68 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
69 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
70 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
71 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
72 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
73 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
74 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
75 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
76 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
77 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
78 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
79 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
80 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
81 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
82 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
83 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
84 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
85 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
86 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ