ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6107482 นางสาวกัญญาภา จิณห์วราวงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
2 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
3 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
4 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
5 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
6 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
7 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
8 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
9 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
10 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
11 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
12 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
13 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
14 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
15 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
16 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
17 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
18 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
19 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
20 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
21 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
22 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
23 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
24 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
25 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
26 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
27 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
28 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
29 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 1 10 3 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
30 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
31 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
32 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
33 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
34 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
35 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
36 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
37 B6221966 นายสุริยา โสภณ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
38 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
39 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
40 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
41 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
42 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
43 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
44 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
45 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
46 B6226862 นายธนพล เรไร Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
47 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
48 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
49 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
50 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
51 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม Environmental Engineering 1 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
52 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
53 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
54 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
55 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
56 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
57 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
58 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
59 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
60 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
61 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
62 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
63 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
64 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
65 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
66 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
67 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
68 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
69 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
70 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
71 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
72 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
73 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
74 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
75 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
76 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
77 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
78 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
79 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
80 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
81 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
82 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
83 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
84 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
85 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
86 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
87 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
88 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
89 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
90 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
91 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
92 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์ Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
93 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
94 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
95 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
96 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
97 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
98 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย Environmental Engineering 2 10 1 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
99 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์ Environmental Engineering 2 10 0 532206 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ