ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
2 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 W 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
3 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
4 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
5 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
6 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
7 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
8 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
9 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
10 B6113261 นางสาวสมฤทัย ฤทธินอก Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
11 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
12 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
13 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
14 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
15 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
16 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
17 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
18 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
19 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
20 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
21 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 1 10 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
22 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
23 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
24 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
25 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
26 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
27 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
28 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
29 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
30 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
31 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
32 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
33 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
34 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
35 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
36 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
37 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
38 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
39 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
40 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
41 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
42 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
43 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
44 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
45 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
46 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
47 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
48 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
49 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
50 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
51 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
52 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
53 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
54 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
55 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
56 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
57 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
58 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
59 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
60 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
61 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
62 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
63 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
64 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
65 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
66 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
67 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
68 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
69 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
70 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
71 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
72 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
73 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
74 B6221966 นายสุริยา โสภณ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
75 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
76 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
77 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
78 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
79 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
80 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
81 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
82 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
83 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
84 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
85 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
86 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
87 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
88 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
89 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
90 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
91 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
92 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
93 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
94 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
95 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
96 B6226862 นายธนพล เรไร Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
97 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
98 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
99 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
100 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
101 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
102 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
103 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
104 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์ Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
105 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
106 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
107 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม Environmental Engineering 1 10 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
108 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ