ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
2 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
3 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
4 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
5 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
6 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์ Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
7 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
8 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
9 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
10 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
11 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
12 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
13 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
14 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
15 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
16 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
17 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
18 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
19 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
20 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
21 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
22 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
23 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
24 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
25 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
26 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
27 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
28 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
29 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
30 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
31 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
32 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
33 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
34 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
35 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
36 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
37 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
38 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
39 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
40 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
41 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
42 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
43 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
44 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
45 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
46 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
47 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
48 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
49 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม Environmental Engineering 1 1 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
50 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
51 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
52 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
53 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
54 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
55 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
56 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
57 B6105884 นายศิวกร ชานนท์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
58 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
59 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
60 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
61 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
62 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
63 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
64 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
65 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
66 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
67 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
68 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
69 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
70 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
71 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
72 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
73 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
74 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
75 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
76 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
77 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
78 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
79 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
80 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
81 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
82 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
83 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
84 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
85 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
86 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
87 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
88 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
89 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
90 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
91 B6117252 นายอธิป อนุรส Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
92 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
93 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
94 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
95 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
96 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
97 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
98 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
99 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
100 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
101 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
102 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
103 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
104 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
105 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
106 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
107 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
108 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
109 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
110 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
111 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
112 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ Environmental Engineering 1 0 532205 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II