ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6306038 นายอิศร เศษกลาง Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
2 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์ Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
3 B6306083 นางสาวกัญธนัช เขตคำ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ