ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6107482 นางสาวสุวกุล ทับที Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
2 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
3 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
4 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
5 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
6 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง Agricultural and Food Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
7 B6209346 นายสุรพล สุดดี Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
8 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
9 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
10 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
11 B6214104 นางสาวศิริลักษณ์ ต้องกระโทก Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
12 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์ Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
13 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
14 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
15 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
16 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์ Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
17 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์ Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
18 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
19 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์ Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
20 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
21 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
22 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
23 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
24 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
25 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
26 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
27 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
28 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
29 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
30 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
31 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
32 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
33 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
34 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
35 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
36 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์ Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
37 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
38 B6226039 นายพลวัต จันฤๅชา Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
39 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
40 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
41 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย Environmental Engineering 1 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
42 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
43 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
44 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
45 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
46 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา Environmental Engineering 1 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
47 B6114817 นายโชคชัย สงภักดี Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
48 B6116989 นางสาวมุจลินท์ ห้อยพะเนา Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
49 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
50 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
51 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
52 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
53 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
54 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
55 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
56 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
57 B6214708 นางสาวสลิลทิพย์ หางสลัด Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
58 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
59 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
60 B6215026 นางสาวพรอุมา บุสปัน Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
61 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
62 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
63 B6215453 นายธนพล นาคแก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
64 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
65 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
66 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ PE 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
67 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
68 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
69 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
70 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
71 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์ Environmental Engineering 2 10 3 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
72 B6217617 นางสาวศิรันนิยา วัฒน์ธิยากรณ์ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
73 B6217891 นายพงศกร อริยมนตรี Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
74 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
75 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
76 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
77 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
78 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
79 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
80 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
81 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
82 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
83 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
84 B6221966 นายสุริยา โสภณ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
85 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
86 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
87 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
88 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
89 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
90 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
91 B6223991 นางสาวธัญญาลักษณ์ สุวรรณโส Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
92 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
93 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
94 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
95 B6225223 นายประชา จินดาหอม Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
96 B6225322 นายเกรียงไกร บุญสินชัย Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
97 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
98 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์ Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
99 B6226862 นายธนพล เรไร Environmental Engineering 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
100 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
101 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
102 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
103 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์ Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
104 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
105 B6238230 นายเนติธร ฟักกระโทก Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
106 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม Environmental Engineering 2 10 0 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
107 B6238513 นางสาวสุพรรณี สระน้อย CERAMIC ENGINEERING 2 10 1 532204 ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY I
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ