ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5716722 นางสาวอุทุมพร สาฝ่าย CME 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
2 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์ CME 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
3 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ CME 1 40 1 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
4 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม CME 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
5 B5900312 นางสาวอนุสรา มัณยานนท์ CME 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
6 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า CME 1 10 1 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
7 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน CME 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
8 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว CME 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
9 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
10 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
11 B6019075 นางสาวน้ำทิพย์ ลาวะลี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
12 B6029715 นางสาวตัสนีม อีแต CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
13 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
14 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
15 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
16 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
17 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
18 B6105150 นายธราดล จำปาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
19 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
20 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
21 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
22 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
23 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
24 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
25 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
26 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
27 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
28 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
29 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
30 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
31 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
32 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
33 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
34 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
35 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
36 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
37 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
38 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
39 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
40 B6115876 นายคณพศ สุทธิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
41 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
42 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
43 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
44 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
45 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
46 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
47 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
48 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
49 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
50 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
51 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
52 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
53 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526308 CERAMIC ENGINEERING PROPERTIES
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ