ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5601264 นางสาววิธวกร ศิริมนตรี CME 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
2 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ CME 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
3 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว CME 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
4 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
5 B6006860 นางสาวภัทราภรณ์ พลจรัส CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
6 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
7 B6021870 นายสรวิศ รัตนมาตร CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
8 B6102586 นางสาวธิญาดา ทูพันดุง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
9 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
10 B6103743 นางสาวสุดารัตน์ ขอพ่วงกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
11 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
12 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
13 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
14 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
15 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
16 B6105150 นายธราดล จำปาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
17 B6105440 นางสาวสุนิตา เจียตินะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
18 B6105587 นางสาวจิราวรรณ ฉายอรุณ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
19 B6105822 นายอภินันท์ ชัยมีแรง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
20 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
21 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
22 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
23 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
24 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
25 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
26 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
27 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
28 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
29 B6111243 นางสาวอารีรัตน์ พุทกลาง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
30 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
31 B6111656 นางสาวสุจิตรา โพธิ์แสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
32 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
33 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
34 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
35 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
36 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
37 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
38 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
39 B6114350 นางสาวกัลยาณี ศรีนาเมือง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
40 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
41 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
42 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
43 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
44 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
45 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
46 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
47 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
48 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
49 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
50 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
51 B6130176 นายอัศมีล แจ้งสูงเนิน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
52 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
53 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
54 B6131487 นางสาวกรองกาญจน์ โชติช่วง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
55 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
56 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
57 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
58 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
59 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
60 B6136239 นายธนศักดิ์ ทรงบัณฑิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ