ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
2 B6105150 นายธราดล จำปาทอง CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
3 B6109271 นางสาวศศิธร บุผาลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
4 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
5 B6112417 นางสาวพัชรา มุ่งหมาย CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
6 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
7 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
8 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
9 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
10 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
11 B6116668 นางสาวจินตนา หงษ์โยธี CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
12 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
13 B6136031 นางสาวชิดชนก ชินนอก CERAMIC ENGINEERING 1 10 1 526306 CERAMIC CHARACTERIZATION
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ