ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม CME 1 40 0 526301 GLAZE TECHNOLOGY
2 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์ CME 1 10 0 526301 GLAZE TECHNOLOGY
3 B5910151 นายรัฐธรรมนูญ แว่นทิพย์ CME 1 10 0 526301 GLAZE TECHNOLOGY
4 B5918003 นางสาวนีรชา กิ่งแก้ว CME 1 10 0 526301 GLAZE TECHNOLOGY
5 B5923373 นายชายนรา เครือแสง CME 1 40 0 526301 GLAZE TECHNOLOGY
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ