ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม CME 1 40 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
2 B5703913 นางสาวศันสนีย์ นันทะศรี CME 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
3 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง CME 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
4 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด CME 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
5 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง CME 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
6 B5812134 นางสาวมนัญชญา พันธใจธรรม CME 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
7 B5812813 นางสาวชนมน สิริพุทธา CME 1 10 1 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
8 B5816354 นางสาวพัชราภา พิทักษ์ภูเบนทร์ CME 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
9 B5901227 นายภาณุพงษ์ แตงนำศิริ CME 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
10 B5906086 นางสาวอารียา เกิดกล้า CME 1 10 1 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
11 B5907540 นางสาวอรทัย เอี่ยมสำอางค์ CME 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ