ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา กลุ่ม สถานภาพ สถานะลงทะเบียน รหัสวิชา รายวิชา
1 B5701056 นางสาวนิภาวรรณ บัวขม CME 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
2 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย CME 1 10 1 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
3 B5810123 นางสาวจริยา รักษาทรัพย์ CME 1 40 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
4 B6203405 นายNICHOLAS DRAGON CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
5 B6216412 นางสาวกัญญพัชร แก้วพูน CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
6 B6217525 นายธนภูมิ โสโพ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
7 B6219352 นายณัฐพล การะสิทธิ์ CERAMIC ENGINEERING 1 10 0 526210 MATERIAL THERMODYNAMICS
10:กำลังศึกษา 11:รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา , 12:ลาพัก , 13:ให้พัก , 40:สำเร็จการศึกษา , 60-89:สิ้นสุดสถานภาพ